Activitat de Licensing Out

En l'actualitat Inkemia IUCT disposa de 70 patents en ferma, agrupades tres àrees de desenvolupament principals:

-             Desenvolupament de fàrmacs, Drug Discovery, Biomedicina.

-             Biotecnologia Industrial i Biocarburants.

-             Green Chemistry i Green Products.

Algunes d'aquestes patents són de productes/tecnologies que ja han acabat totes les recerques i que es troben disponibles per a la seva llicència o transferència de tecnologia. Entre elles estan:

Exopolisacáridos(EPS): nous ingredients actius per a la indústria cosmètica.

-        C2: exhibeix una potent activitat antioxidant (millora unes 15 vegades el ràtio GSH/GSSG) i estimula de forma notable la síntesi endògena de queratina (més d'un 40% comparat amb control). A causa de les seves propietats, està especialment indicat per a la formulació de productes de cura capil·lar (xampús, condicionadors…).

-        C3: posseeix una excel·lent activitat antioxidant, eliminant els radicals lliures de les cèl·lules, i també és capaç de contrarestar els efectes nocius de la radiació UV (fins a gairebé el 60% més comparat amb el control),. Aquestes propietats li fan particularment indicat per a l'ús en formulacions de cura de la pell, anti-envelliment i protector solar.

Biblioteques per Drug Discovery: posseïm un nombre variable de compostos ja sintetitzats per al seu ús en la recerca de nous medicaments en àrees tals com:

-        Càncer: de pulmó, mama, còlon, fetge, pàncrees, ronyó, limfoma, leucèmia i glioblastoma

-        Malalties virals: SIDA, VIH, hepatitis…

-        Malalties del Sistema Nerviós Central: Alzheimer, Parkinson, ansietat, depressió…

-        Coagulació.

-        Malalties inflamatòries.

També hem obtingut alguns hits, compostos que han demostrat activitat in vitro, a les àrees anteriorment assenyalades. Aquests hits estan disponibles per a la seva llicència o per a acords de co-desenvolupament amb les empreses interessades.

Serveis de Drug Discovery: inclou el disseny, síntesi i avaluació de molècules candidates per interaccionar amb dianes farmacològiques. El nostre equip disposa de:

-        Infraestructura: incloent les més modernes tècniques de síntesi química, química metgessa, high throughput analysis, high throughput experimentation, elucidació estructural i anàlisi de la propietat intel·lectual.

-        Àmplia experiència.

-        Know-how: síntesi orgànica, biotecnologia i processos de biocatàlisi mitjançant l'ús d'enzims propis o bé amb microorganismes vius.

Inkemia li ofereix: flexibilitat (fins a 4 aproximacions complementàries per a la síntesi de compostos); valor afegit (no només proporcionem els compostos desitjats sinó també la ruta completa necessària per a un posterior escalat pilot i industrial); facilitat per produir qualsevol tipus d'enzim, nativa, recombinant o mutant; àmplia experiència i coneixement en anàlisi i síntesi.

El Departament de Licensing Out també duu a terme Acords de Co-desenvolupament amb altres empreses mitjançant els quals IUCT aporta els compostos de la seva R+D i altres empreses duen a terme estudis d'eficàcia i tolerància in vitro/in vivo amb aquests compostos. 

En cas d'èxit es comparteix la Propietat Intel·lectual així com qualsevol ingrés derivat de la llicència i les despeses al 50%.

Ens caracteritzem per ser un equip dinàmic, flexible, creatiu en la cerca de solucions per als nostres clients i molt orientat al mercat.

Biocarburants avançats:

-        S50: el primer nou biocombustible avançat d'Europa econòmicament viable obtingut a partir de la glicerina crua o de qualsevol font de triglicèrids tals com a olis vegetals, oli de fregir usats, grassa animals, etc.

-        Bioheating oil: combustible per a calderes en processos productius que necessiten una gran quantitat d'energia (cementeras, fabricadores d'asfalt, destil·leries, plantes químiques…). Millora substancialment la qualitat de l'aire quan es compara amb combustibles tradicionals  com el fuel oil.

-        Tecnologia glicerina a biodiesel (FAME): hem desenvolupat una tecnologia que permet millorar la rendibilitat dels fabricants de biodiesel en transformar la glicerina crua, un residu d'escàs valor econòmic obtingut en el procés d'obtenció del biodiesel, en biodiesel, un biocombustible d'ús comú en el transport per carretera.

Desde su constitución, IUCT ha firmado unos 300 contratos con empresas para proyectos de I+D, servicios técnicos y consultoría, acumulándose más de un servicio o proyecto para alguna empresa. De los cuales podríamos destacar 25 proyectos de I+D a medida para empresas. En el área de proyectos propios de I+D+i para transferir la tecnología generada a las empresas IUCT ha diseñado y desarrollado 17 proyectos enmarcados en las diferentes áreas de actuación. Los desarrollados en los últimos 3 años se detallan más adelante. De estos proyectos se han solicitado 5 patentes nacionales que se han ampliado a PCT. Actualmente se está en fase de redacción de 2 patentes más.

Durante los últimos 6 años 16 de nuestros proyectos han sido subvencionados por diversas administraciones públicas Españolas (CIRIT-CIDEM, PROFIT, CDIT) y Europeas (EUREKA, CRAFT). En 2004, se han obtenido subvenciones en cinco programas nacionales, dos Europeos (FP6) y tres Catalanes.

Desde su fundación IUCT ha participado en más de 20 congresos de carácter internacional y nacional con sus correspondientes aportaciones científicas internacionales. Además de organizar y coordinar anualmente conferencias de gran relevancia tales como: la 6º edición de la "Green Chemistry Conference" y la 7º edición de la "Combinational Chemistry Week"

Des de la seva constitució, IUCT ha signat uns 300 contractes amb empreses per a projectes de R+D, serveis tècnics i consultoria, acumulant-se més d'un servei o projecte per a alguna empresa. Dels quals podríem destacar 25 projectes de R+D a mesura per a empreses. A l'àrea de projectes propis de R+D+i per transferir la tecnologia generada a les empreses IUCT ha dissenyat i desenvolupat 17 projectes emmarcats a les diferents àrees d'actuació. Els desenvolupats en els últims 3 anys es detallen més endavant. D'aquests projectes s'han sol·licitat 5 patents nacionals que s'han ampliat a PCT. Actualment s'està en fase de redacció de 2 patents més.

Durant els últims 6 anys 16 dels nostres projectes han estat subvencionats per diverses administracions públiques Espanyoles (CIRIT-CIDEM, PROFIT, CDIT) i Europees (EUREKA, CRAFT). En 2004, s'han obtingut subvencions en cinc programes nacionals, dos Europeus (FP6) i tres Catalans.

Des de la seva fundació IUCT ha participat en més de 20 congressos de caràcter internacional i nacional amb les seves corresponents aportacions científiques internacionals. A més d'organitzar i coordinar anualment conferències de gran rellevància tals com: la 6º edició de la "Green Chemistry Conference" i la 7º edició de la "Combinational Chemistry Week"

Contacte

  •   info@inkemia.com
  •  +34 93 579 34 32
  •  +34 93 570 57 45
  •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
    Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts