×

Avís

JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 12

Plans formatius

Los planes formativos de IUCT se caracterizan por:

01 Formació experimental, amb grups reduïts. 

02 Pràctiques en condicions i sota les normatives que regeixen al món empresarial. 

03 Capacitació professional altament qualificada. 

04 Temes innovadors i de gran aplicació en l'entorn industrial. 

05 Els programes inclouen tota l'experiència i coneixements de Inkemia IUCT Group com a centre de referència. 

06 Sectors farmacèutic, químic, mediambiental, biotecnològic, alimentari, microbiològic, qualitat i afins. 

07 Professorat intern i col·laboradors externs, procedents de la indústria i del món acadèmic universitari. 

08 Amb IUCT col•laboren diferents universitats i més d'un centenar d'empreses i centres de recerca, que participen en els plans formatius, de manera directa, o acollint alumnes en pràctiques a les seves instal·lacions.

Dades rellevants:

 • Més de 350 empreses han apostat per IUCT per formar els seus empleats.
 • Més de 200 col·laboradors i assessors externs, de reconegut prestigi i àmplia experiència industrial o de direcció i participació en projectes d'R+D+i.

 

ACCÉS RÀPID:

BARCELONA

Formació seu Barcelona

Barcelona

MADRID

Formació seu Madrid

Madrid

IN COMPANY

Formació In Company.

In Company

SUBVENCIONS

Formació subvencionada.

Subvencions

INFORMACIÓ Y MATRÍCULES

Més informació i matrícules

+Info

BEQUES

Beques.

Beques

ATENCIÓ

Atenció a l'estudiant.

Atenció

FIRES

Fires.

Fires

DOCENTS

Docents.

Docents

CONVENIS

Convenis institucionals.

Convenis

TREBALL I PRÀCTIQUES

Borsa de treball i pràctiques.

Treball i pràctiques

Formació

Els plansformatius de IUCT es caracteritzenper:


Formacióexperimental, ambgrupsreduïts.
Pràctiquesen condicionsisota lesnormativesque regeixenal món empresarial.
Capacitacióprofessionalaltament qualificada.
Temesinnovadorside gran aplicacióen l'entorn industrial.
Elsprogramesinclouentota l'experiènciaiconeixements deInkemiaIUCTGroupcom a centrede referència.
Sectorsfarmacèutic, químic, mediambiental, biotecnològic, alimentari, microbiològic, qualitatiafins.
Professoratinternicol·laboradorsexterns, procedents de laindústria i delmónacadèmicuniversitari.
AmbIUCTcol·laborendiferentsuniversitatsimésd'un centenard'empresesicentresde recerca, queparticipen en elsplansformatius, de manera directa, oacollintalumnes enpràctiques a les sevesinstal·lacions.


Dadesrellevants:


Més de350empreseshan apostat perIUCTperformar els seusempleats.
Més de200col·laboradorsiassessorsexterns, de reconegutprestigiiàmpliaexperiència industrialo de direccióiparticipacióen projectesd'R+D+ i.

Cosas a considerar:

 

Dentro de este apartado hay que dar acceso a los siguientes apartados

 1. Formació Seu Barcelona
 2. Formació Seu Madrid
 3. Formació in Company
 4. Formació Subvencionada
 5. Informació  i Matrícules
 6. Beques
 7. Atenció a l’Estudiant
 8. Fires
 9. Docents
 10. Convenis Institucionals
 11. Borsa de Treball i Pràctiques en Empresa

 

 

 

Formació Seu Barcelona

 

 

 

Formació Seu Madrid

 

¡!!TODO EL CONTENIDO EN CASTELLANO ÚNICAMENTE!! COPIAR LO QUE HAY EN LA VERSIÓN EN CASTELLANO

 

 

 

 

Formació In Company

 

Des de l'any1997, IUCTdesenvolupaplansde formació a midaper a lesempreses.

Ambaquests cursosespreténdonarresposta alesnecessitatsespecífiques de cada empresa, realitzant unaformacióorientadaa augmentar elconeixementiel rendiment delstreballadorsen les diferentsàrees de l'empresa.

La tipologia delscursos ésmoltdiversa, podent-sedesenvolupar "in company", o bé a lesseus deIUCTa Molletdel Vallès(Barcelona) oa Tres Cantos(Madrid), en formatmixt, o en espaiscontractatsespecíficamentper a laformació.

Totselsformadorssón professionalsen actiu de manera que s'uneixenconeixementsiexperiència perpoder oferiruna formació queva mésenllàde la imparticiód'un temarii que permetconjugar laformacióamb el "know how".

 

 

 Este cuadrito tiene que ir a dar a un formulario para pedir información vinculado al correo: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Podéis mirar el que tenemos ahora en este link: http://www.iuct.com/index.php/es/formacion/cursos-a-medida/solicitud-de-cursos

Sería hacer un formulario similar

UTILIZAR EL MISMO FORMULARIO EN CATALÁN Y EN CASTELLANO

 

 

 

 

 

 

Formació Subvencionada

IUCTsol·licitacada any unasubvencióatorgadaperFEFE(FundaciónTripartitapara la Formaciónen el Empelo) a través del Ministeriode Trabajo i el FondoSocial Europeomitjançant un contracteprograma ambFEIQUE.
Aquestcontracteprograma permet larealitzacióde diverses accionsformativestotalmentgratuïtes adiferents col·lectius, normalment:

Treballadors enactiud'IndústriaQuímica/Farmacèuticaambnòminade l'empresa
Aturats
Autònoms
Sivols mésinformacióenvia'nsel següentformulari:

 

Camps marcats amb * son necessarisEnvia'm una còpia

 

En este link está el formulario que tenemos ahora. Tendría que ser igual, con el desplegable de Sede Barcelona-Sede Madrid:

http://www.iuct.com/index.php/es/formacion/formacion-subvencionada

Este formulario tiene que estar vinculado al correo: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

Informació i Matrícules

En este apartado hay que poner el formulario para solicitar información. El que hay ahora ya está bien:

Camps marcats amb (*) son necessaris.

 


Envia'm una còpia

 

El formulario en el apartado de CATALÁN lo podéis coger también de la web con el formato Catalán: http://www.iuct.com/index.php/ca/formacio/informacio-general-i-matricules

Este formulario tiene que redirigirse al correo: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Además del formulario nosotros incorporaremos archivos en pdf tal y como hay ahora.

 • Admissió i Matrícules
 • Preguntes més frecuents
 • Full de preinscripció
 • Full d’inscripció

 

 

 

Beques

 

¡!!!ESTE APARTADO VA REDIRIGIDO AL CASTELLANO!!!!!

 

 

PARTICULARES 

 • Programa de Inserción Laboral   para el Máster en Investigación Aplicada a la Industria Química y Farmacéutica y Máster en Investigación Industrial Biotecnológica (promoción 2014-2015) (alumnos nacionales y extranjeros)


EMPRESAS

 

 

 

 

Atenció a l’Estudiant

 

Normativa Acadèmica (documento en pdf)

 

Guía de l’Estudiant (documento en pdf)

 

Sol·licitut de Documents Acadèmics (documento en pdf)

 

Tarifes de sol·licitut de Documents Acadèmics (documento en pdf)

 

Informació per a alumnes estrangers (documento en pdf o enlazar a otra pestaña con la info que está en word)

 

 

Evaluació, diplomes i certificats

 

El títolde Màsters'obtécomplint elssegüentsrequisits:
Assistència mínimapresenciald'un 75% de les horestotals
Per a tots elsMàsterses realitzaranexàmens decada mòdul. En funció
del màsteres presentarà a mésun projectefinal bibliogràficen acabar
Presentacióde la memòriade pràctiques enempresa per alsalumnes que
haginseleccionat aquestaopciójuntament amb unacarta de l'empresa, o bé lamemòriadel projecte

L'alumnedisposarà de dosanysdes de la finalitzacióde la docència enIUCTper finalitzarilliurar lamemòriade pràctiques oprojectedel Màster. Siho necessitapot sol·licitaruna pròrrogaabansde finalitzar aquestperíodeies podrà ampliara dos anysmés.
Sipassataquesttempsl'alumne norealitzalespràctiquesi/o el projecte, el centre
lilliurarà undiplomaacreditatiude CursSuperior, però node Màster.

Ajuda a la recerca d’allotjament

 

IUCTofereix alsalumnes unserveigratuïtper ajudar abuscar allotjament.
En funció de lesnecessitatsde cada alumneelcentre facilitainformaciósobre allotjamenta Molleto Barcelonai Madrid.

Pots consultarla informació en elssegüentsenllaços:


Allotjament seu Barcelona (enllaçar pdf) ó http://www.iuct.com/index.php/es/formacion/informacion-para-alumnos-extranjeros/432-informacion-sobre-alojamiento-sede-barcelona


Allotjament seu Madrid(enllaçar pdf)

Servei Informàtic, Internet i Biblioteca Científica

IUCTdisposad'una bibliotecacientífica ambhorari de 9 a18h, per consultarllibresitreballarambelsordinadors.

 

 

 

 

Fires

 

¡!!ESTE APARTADO VA SÓLO EN CASTELLANO!!!!

 

 

Jornadas y Congresos 

III Jornada de Puertas Abiertas (4 de junio de 2014 - Mollet del Vallés)

II Jornada sobre salidas laborales en el sector químico-farmacéutico (4 de junio de 2014 - Tres Cantos)

VIII Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos, Barcelona del 9 al 11 de julio de 2014


Ferias en España

Barcelona - Septiembre | 17 de septiembre de 2014

Madrid - Septiembre | 18 de septiembre de 2014

Expoquimia 2014 | del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014


 Ferias en Sudamérica

Ecuador: Quito /  13 de octubre de 2014

Ecuador: Guayaquil / 14 de octubre de 2014

Colombia: Bogotá /16 de octubre de 2014

Bolivia: Santa Cruz de la Sierra / 20 de octubre de 2014

Perú: Arequipa / 22 de octubre de 2014

Perú: Lima / 23 de octubre de 2014


Ferias en Centroamérica (febrero 2015)

Venezuela: Caracas

Venezuela Maracaibo

Panamá: Panamá

Costa Rica: San José

República Dominicana: Santo Domingo

México: Puebla

México: México DF


Ferias en España (febrero- abril 2015)

Feria Foro de Postgrado - Madrid   (del 5 al 7 de marzo de 2015)

Valencia

Zaragoza

Bilbao

Barcelona

Madrid

Feria Futura - Barcelona (21 y 22 de marzo de 2015)

Salamanca

Sevilla

Málaga

Granada

Santiago


Feria en Portugal (marzo 2015)

Lisboa

 

 

 

 

 

Docents

 

¡!!!ESTE APARTADO SOLO EN CASTELLANO!!

http://www.iuct.com/index.php/es/formacion/equipo-docente

 

Un exponente clave en la formación en IUCT es su amplio cuadro docente formado por más de 200 colaboradores que imparten Masters, cursos de Postgrado y Especialización.

 

Ahern, Colm

Ingeniero Industrial y Abogado. Especialista en litigios relativos a patentes y contratos de licencias

Amat, Elisabet

Responsable de la linea de ecodiseño y análisis del ciclo de vida (LAVOLA)

Arana, Ana

Farmacéutica y experta en política farmacéutica

Arroyo, Amaya

Directora de investigación clínica, varios
años de experiencia en CROs

Bartés, Dra. Meritxell

Subdirectora del Departamento de HTS de IUCT

Bayarri, Nati

Coordinadora de Green Chemistry de IUCT

Berdié, Lourdes

Servicios de Soporte a la Investigación de la Universitat de Barcelona

Blanco de Castro, Isabel

Directora DARPHIN, grupo Estée Lauder España

Bueno, José Mª

Dr. en Químicas. Experto investigador y docente en las áreas de química orgánica y farmacéutica

Bustamante, Xavier

Jefe de proyecto de construcción (LAVOLA)

Carral, Carmen

Directora de Comunicación y RRPP de McCann Healthcare España

Carrera, Josep

Jefe de proyecto de energías renovables (LAVOLA)

Carreras, Sergi

Director Técnico de TÀNDEM Solucions Ambientals, S.L

Casas, Joan

Jefe de proyecto de eficiencia energética (LAVOLA)

Civis, Josep Mª

Seprela XXI

Claramunt, Joan

Director Técnico, HJK Pharma (Consultoría)

Codina, Anna

Farmacéutica. Especialista en Farmacia Industrial y Galénica. Asesora en Formulación

de Celis Mígueles, Aránzazu

Farmacéutica. Experta de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

de la Colina, Mª Rosa

Licenciada en Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Agente de Patentes Europeas

Deroncelé, Víctor

Subdirector del Departamento de Biotecnología de IUCT

Dolcet, Josep

Coordinador de l'Escola de la Fundació Oficis de la Carn

Doménech Martinez, Teresa

Técnico Senior. División de Drug Discovery, Almirall, S.A

Estévez, Carles

Director del Departamento de Green Chemistry y Medioambiente de IUCT

Fernández, Carme

Directora del Departamento de High Throughput Experimentation de IUCT

Fernández Alcobendas, Enrique

Gerente de Production Scheduling, Responsable de Planificación y control de Producción en Alcalá Farma, Landerlan, Acyfabrik, Saprogal y Abbott Farma (antes Knoll). Consultor asociado para mercados de habla española del sector químico-farmacéutico

Ferrándiz, Fernando

Experto en validaciones en la industria
farmacéutica.

Florenza, Esteve

Ex Head of Regulatory Affairs en Almirall. Consultor Free-lance en Regulatory Affairs y Calidad

Franco, Dra. Elvira

Licenciada y Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Farmacia), imparte las asignaturas de Biofarmacia y Farmacocinética, Dermofarmacia, Formulación Magistral y Oficinal y Tecnología Farmacéutica

Fuentes, Javier

Responsable de la Unidad de Garantía de Calidad de IUCT

García, Jesús

Subdirector del Departamento de HTA de IUCT

García Fernández, Antonio

Director de selección y desarrollo de STRYKER

García Montes, Ana Isabel

Farmacéutica. Responsable local de Farmacovigilancia en Covidien Spain

González, Mª Carmen

Licenciada en Derecho y Dra. en Historia. Especialista en Derecho Comunitario de la Salud.

González, Victoria

Gerente de preclínica

Guerrero, Manuel

Director Técnico de PKTJEDA S.T.I.

Gutiérrez, Elena 

Business Unit Manager Unidad Sistema Nervioso Central Merz Pharma España

Herraiz Serrano, Elena

Directora comercial de la plataforma digital NaturalSensia.com

Jiménez Alonso, Óscar

Investigador MedChem Dept. Drug Discovery de IUCT

Jiménez, Ana Isabel

Directora de I+D en Sylentis. Profesora
de cursos de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid

Juan, Carles

Investigador Dept. Advanced Biotech de IUCT

Lizana, Xavier

Director General de Asesoria y Consultoria Sanitaria, S.L.(ACONSA)

López, Cristina

Departamento de Biotecnología Farmacéutica de IUCT

López Barón, Francisco

Director de BARON and PARTNERS Consulting

López Oriza, Juan

Director de Marketing y Formación de Laboratorios ROVI

López San Martín, Cristina

Gerente de Marketing de Laboratorios FAES

López Vanyó, Eugeni

CEO Nautilus Invest

Maneja, Esteve

Responsable de linea de energía (LAVOLA)

Marchet, Loris

Director de Servicios al cliente en McCANN Healthcare Madrid y responsable de comunicación digital

Martínez Canca, Daniel

Medical Marketing Manager en Cooldesign Agency

Martínez Vallejo, Mercedes

Consejera Técnica de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad

Massaguer, Manel

Técnico de eficiencia energética y energías renovables (LAVOLA)

Miguel, Dr. David

Director del Departamento de Preclínica e Industria Farmacéutica de IUCT

Miranda, Francisca

Subdirectora del Departamento de Preclínca en Industria Farmacéutica de IUCT

Miravalles, Germán

Country Brand Lead de Laboratorios Pfizer

Molina, Ángeles

Directora del Departamento de Proyectos de IUCT

Montilla, Dr. Rafael

Director del Departamento de Biotecnología Farmacéutica y de Servicios de Calidad y Seguridad de IUCT

Montilla, Juan Luis

Seprela XXI

Moreno, Marco A.

Especialista en DMF

Nájera García-Segovia, Ignacio

Director General de Ortocenter S.L.

Nevot, Maria

Investigadora Postdoctoral en Irsicaixa

Nòria, Alfons

Jefe de proyecto de instalaciones (LAVOLA)

Nueda, Arsenio

Jefe de Sección, Biological Reagents. División de Drug Discovery, Almirall, S.A.

Núñez, José Luis

Director técnico de Registros y Regulatory
Affairs de Johnson & Johnson.

Oleart, Pere

BASF

Ortega, Raquel

FArmacéutica. Responsable de Registros en laboratorios Baxter

Palomar, Dr. Julio

Director del Departamento de Análisis y Control de IUCT

Paneda, Covadonga

Dra. en Bioquímica. Gerente de I+D en Sylentis

Pascual, Marta

Directora de Departamento de Drug Discovery de IUCT

Perelló Font, Francisco

Jefe de Marketing Metabolismo y Salud Mujer, FAES Farma

Pérez, Sergi

Investigador del Departamento de Biotecnología de IUCT

Postigo, Sonia

Farmacéutica. Técnico especialista en Farmacovigilancia en Janssen-Cilag

Rejas, Javier

Senior Área Manager en el Departamento de Investigación y Resultados en Salud y Famacoeconomía de laboratorios Pfizer

Rodríguez, Eduardo

Experto en implantación y formación sobre Normas de Correcta Fabricación y sistemas de gestión de Calidad.

Romero, Fernando

Director de Cuentas de McCANN Heathcare

Ros, Esther

Directora Científica McCANN Heathcare

Ruiz, Jaume

Licenciado en Farmacia y Máster en Project Management. Consultor y Formador Freelance en Desarrollo Galénico y Project Management

Ruz, Verónica

Directora Técnica y responsable del Departamento de Registros de Sylentis

Sáez, Francisco Javier

Químico Analítico. Agente de la propiedad industrial, agente de patentes europeas y agente europeo de marcas

Talavera Cuesta, Teresa

Jefe de Producto de laboratorios Daiichi-Sankyo

Torras, Dra. Ester

Asesora técnica y profesora de formación continua. Especialista en gestión de calidad y en métodos de análisis físico-químicos

Tiebler, Christiane

Departamento de Análisis y Control de IUCT

Valero, Fernando

AIGÜES DEL TER-LLOBREGAT, (ATTL)

Valverde, Dr. Ismael

Analytical R&D Manager SYNTHON

Vaquero, Virginia

Gerente de ventas del área de fertilidad de Merck Serono

Vilarasau, Àngel

PRESABA

Villarrubia, Alicia

Dra. en Farmacia. Especialista en Farmacia Industrial y Galénica y Perito Judicial.

 

 

 

 

 

Convenis Institucionals

 

Universitat de Vic

Conveni deVinculacióde IUCTamb la Universitat deVicper impartirel títoldel Màster Oficialde Prevencióde RiscosLaborals.

Universitat Jaume I de Castelló

IUCTparticipaen el ProgramaMàsteriProgramesde doctoratInteruniversitaride QuímicaSostenible, que va obtenir lamencióde qualitatdel Ministerid'EducacióiCiència.

Universidad Cuenca del Plata

IUCT I la Universidad Cuenca del Plata (Corrientes - Argentina) van signar un conveni decooperacióiassistènciarecíprocaper realitzar projectesconjuntsen l'àrea deformació.

 

 

 

 

 

Borsa de Treball i Pràctiques en Empresa

 

 

Borsa de Treball

IUCTdisposa d'unaborsade treballmolt activa, pel grancontacte quemantéamblesempreses delsector, a causa dels col·laboradorsexterns queprovenende la indústriai alscursos a midarealitzatsperaquestes.
Elsalumnes quecursen unMàstera la seude Molletpodranassistir demanera voluntària, a un seminariaddicionalorientat a larecerca de feina.Aquestaformació éstotalmentgratuïta i noestà inclosaen el nombred'horestotalsdel Màster.

L'alumnepot estarinformat de lesnovetatspel que fa atemesde formació, organització d'esdeveniments, ofertes i descomptesespecials, borsade treball, etc., en el grupd'alumnesi ex-alumnes de Facebook: IUCT-Alumnes
El requisitd'accésés haverestat alumne/ad'un cursoMàster de IUCT de maneraque el pagament delmateix s'hagifet anivell particulari nofinançatperl'empresa actual, ni que hagiestat unaformaciósubvencionada perFTFEja que enaquestúltim cas lainscripcióesrealitzadirectamentambla FundacióTripartita.

Acceso a la parte restringida donde se cuelgan las ofertas de trabajo

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Pràctiques en empresa
IUCTrealitzala recercade pràctiquesdels Màsters, que les inclouenobligatòriament, un copfinalitzadala docència en elcentre.
Per poderaccedir alespràctiquesen empresal'alumne hadecomplir elsrequisitsqueapareixen a laNORMATIVA DE IUCT, disponible a laweb, aixícoma la bibliotecairecepció del centre.
Lespràctiquesen empresa, optativamentpodenarribar a serprorrogablessi l'empresai l'alumneho sol· liciten, fins a unmàximde dotzemesos. Consultar condicionsa la GUIAD'ESTUDIANT.

 
 

(Logos de las empresas colaboradoras en prácticas)

 

 

 

 

 

Adreçat a empreses

Siets empresaitensuna ofertade treballo volsacollirun dels nostresalumnes enpràctiques, pots omplir elsegüentformulariienviar la tevaoferta.
Nosaltrest'enviarem unaselecció delsCVdels nostres alumnesque s'adaptin alperfil queensdemanes.

 

 

 

 

(el formulario tendremos que hacer un mix de los dos que tenemos ahora en:

http://www.iuct.com/index.php/es/formacion/empresas-colaboradoras/oferta-practicas

http://www.iuct.com/index.php/es/formacion/empresas-colaboradoras/bolsa-de-trabajo

La idea es poner un único formulario de manera que la empresa pueda elegir si quiere alumnos en prácticas o si quiere colgar una oferta de trabajo

Este formulario tendrá que llegar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Contacte

 •   info@inkemia.com
 •  +34 93 579 34 32
 •  +34 93 570 57 45
 •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
  Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts