INKEMIA incrementa +139% la seva facturació i un +25% els ingressos d'Explotació l'any 2017

El EBITDA de INKEMIA en 2017 també puja un +8% però amb una reculada en el benefici net

En l'informe consolidat de l'exercici 2017 presentat al MAB el 30 d'Abril, es presenten els resultats i memòria d'activitats del Grup Inkemia. L'element més destacat del compte de resultats és la millora significativa de les partides més rellevants del compte de resultats del grup consolidat:

•             L'increment en un 139% de l'import net de la xifra de negocis

•             L'increment en un 25% de la xifra d'ingressos d'explotació

•             L'increment en un 8% del EBITDA

•             La reducció de les pèrdues abans d'impostos en un 35%

L'únic element rellevant del compte de resultats que ha sofert una deterioració ha estat la deterioració dels resultats nets en 300 mil euros, a causa de la important reducció de les deduccions per R+D d'aquest exercici.

 També és molt significatiu el creixement dels ingressos d'explotació i vendes de les empreses que no consoliden per integració total i estan participades pel grup Inkemia.  Amb un avanç en vendes del 72%, i ingressos d'explotació del 75%. Així que en 2017 s'han aconseguit unes vendes globals de 2 M€ uns ingressos d'explotació de gairebé 5 M€

 

El descens dels resultats nets és fruit de la important fase d'inversió en els quals es troba immers el grup Inkemia, amb el desenvolupament dels negocis a Llatinoamèrica, Estats Units amb Inkemia Green Chemicals, i en UK amb InKemia Advanced Biofuels, a més de la consolidació de les companyies adquirides o participades recentment, a més de la inversió per al desenvolupament comercial de la companyia, i el desenvolupament de la seva cartera de productes.

També s'informa de la col·locació d'un nou tram de Bons Corporatius

També s'informa al mercat de la col·locació efectiva d'un nou tram de Bons Corporatius realitzada durant els mesos de Març i Abril de 2017.

Aquests trams totalitzen un import de 600.000 €

Característiques dels Bons Corporatius Emesos:

•             Emissor: 1nKemia IUCT group, SA

•             Import: 10 Milions de € de valor nominal (Ampliable a 20 M€)

•             Dates: Emissió en diversos trams al llarg de 12 mesos.

•             Interès nominal: 6,5% brut anual

•             Tiquet mínim: 100.000 €

•             Data de venciment: 5 anys després de l'emissió

•             Garantia de l'emissió: hipotecària sobre solar 16.345 m2 situat en Parets del Vallés i taxat en 8,9 M€

•             Admissió a cotització: en la Borsa de Luxemburg EURO MTF (Sistema Multilateral de Negociació amb seu a Luxemburg)-EUROCLEAR